מאמר

צו תשלומים בהוצאה לפועל

מהו צו תשלומים? כשנפתח תיק הוצאה לפועל לחייב, נשלחת אליו אזהרה. באזהרה נקבע צו תשלומים שעל החייב לעמוד בו כדי לפרוע את חובו, משמע לשלם סכום מסוים של כסף כל חודש בחודשו עד לפירעון מלוא החוב. במסגרת האזהרה החייב נדרש למלא אחר פסק הדין או לשלם את החוב וזאת בתוך התקופה הקצובה באזהרה: 20 יום בתיק לביצוע שטר או 30 יום בתיק לביצוע פסק דין/ תובענה בסכום קצוב.

 

לעיתים, נוצר מצב שבו, גובה צו התשלומים גבוה והחייב לא מסוגל לעמוד בצו התשלומים שנקבע באזהרה ועל כן רשאי הוא, להגיש בקשה להקטנת/שינוי צו תשלומים בהתאם לסעיף 7א(ו) לחוק ההוצאה לפועל, במסגרת התקופה הקצובה באזהרה כאמור לעיל. ובכך למעשה לחלק את הסכום הכולל לתשלומים נמוכים יותר.

 

בכדי להגיש בקשה להקטנת/שינוי צו תשלומים, עליכם לפעול לפי השלבים הבאים:

 

ראשית- עליכם למלא את טופס 222 ולסמן סעד 50 (שינוי הסדר תשלומים)

שנית- עליכם לצרף טופס שאלון לחייב וכתב ויתור על סודיות (טופס 529) ולצרף את המסמכים הבאים:

 

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • תלושי שכר, 6 חודשים אחרונים של החייב ושל בן/בת זוגו. שימו לב כי אם הנכם עצמאיים, עליכם לצרף אישורי הכנסה כגון חשבוניות ו/או כל ראיה אחרת המפרטת והמעידה אודות הכנסתכם.
 • אם החייב או מי מבני משפחתו, מקבלים סעד כלשהו מביטוח לאומי כגון קצבת ילדים, דמי אבטלה וכד', יש לצרף אישור על כך.
 • יש לצרף גם דפי חשבון של עו"ש, שישה חודשים אחרונים, גם של החייב וגם של בן/בת זוגו.
 • אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תוכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים של החייב ושל בן/בת זוגו. יש לציין לכל תוכנית את מועד הפיכתה לנזילה.
 • תדפיס חיובי אשראי, שישה חודשים אחרונים של החייב ובן/בת זוגו.
 • אם המבקש גר בשכירות, יש להמציא חוזה שכירות.
 • אם יש בידי החייב רכב, יש להמציא מסמכי בעלות שלו או של בן/בת זוגו.
 • העתק מהסכם גירושין וגט או הסכם יחסי ממון על בן/בת הזוג של החייב.

 

לאחר שהוגשה הבקשה על נספחיה, לשכת ההוצאה לפועל שולחת לזוכה הודעה על הגשת הבקשה מצד החייב ונותנת לו זכות להתנגד.

 

דעו כי, גם אם הזוכה מסכים לפריסת התשלומים המבוקשת, לא בטוח שרשם ההוצאה לפועל יאשר אותה.

 

מבחינת התשלום, ברגע שהגיש החייב בקשה ובה פירט את הסכום שיש ביכולתו לשלם, עליו לשלם את החוב במועדים ובשיעורים שהציע במסגרת הבקשה, עד להחלטת רשם ההוצאה לפועל בבקשתו. הסכום המינימאלי אותו ניתן לשלם הוא 150 ₪. הרשם רשאי להחליט האם להיעתר לבקשה, לדחות אותה, או להזמין את החייב לצורך חקירת יכולת במעמד הזוכה, בהתאם לסעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל.

 

היה וניתן צו תשלומים, ולאחר מכן חל שינוי ביכולתו של החייב לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו, על החייב להודיע על כך בבקשה בכתב, בהקדם האפשרי, לרשם ההוצאה לפועל.

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז כל על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי סעיף 69ג(א) לחוק ההוצאה לפועל, כחייב מוגבל באמצעים, אם ביקש לפרוס את התשלום לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן:

 

 • שנתיים- אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
 • 3 שנים- אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪.
 • 4 שנים- אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

 

היה והגיש החייב בקשה לצו תשלומים והחליט רשם ההוצאה לפועל לדחותה או לא לדון בה, יוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכה המקורית (הלשכה בה מתנהל תיק ההוצאה לפועל), בתוך 14 ימים מיום המצאת ההזמנה, בשעות קבלת הקהל. ההזמנה תשלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, והיא תכלול אזהרה, שאם לא יתייצב החייב לחקירת יכולת במועד, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא יהיה צפוי למאסר אם התקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק. (סעיף 12ב(ב), לתקנות ההוצאה לפועל).

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל: yinon@barkai-law.co.il 

אתר אינטרנט:  www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני