מאמר

ערבות בנקאית

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

ערבות בנקאית היא ערבות שהבנק מתחייב לתשלום סכום כסף מסוים מיד עם דרישתו. זהו מנגנון משפטי שמטרתו להבטיח פירעון חובות. הבנק שהוא הערב, לוקח על עצמו התחייבות לפרוע את חובות הלווה, במידה והלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו.

ערבות בנקאית היא למעשה בטוחה כספית שנותן הערבות נדרש להעמיד לטובת צד ג' במסגרת התקשרות בין הצדדים למשל, הסכם שכירות, הסכמי מכר וכד'. מימוש ערבות מסוג זה מתבצעת באופן מהיר יחסית לסוגי הערבויות האחרים המוכרים בחוק הערבויות תשכ"ז 1967 משום שאינו כרוך בהליכים משפטיים ומשום שהבנק מהווה "ערב איכותי" אשר בכל מקרה יפרע את התחייבותו.

בהליך ערבות בנקאית מעורבים שלושה צדדים: החייב- האדם שנטל עליו את ההתחייבות, הערב- הבנק שמנפיק את הערבות והנושה- המוטב שהבנק מתחייב לשלם לטובתו את הכסף.  ברגע שהתקיימו התנאים שנקבעו למימוש הערבות והתקבל מכתב דרישה מטעם הנושה, מחויב הבנק לשלם את הסכום שנקבע, ללא תנאים.

מרגע מסירת הערבות הבנקאית אין לחייב אפשרות לבטל את הערבות ולקבל בחזרה את סכומה אלא בהתאם לתנאים שנקבעו בערבות הבנקאית או בהוראות הסכם ההתקשרות. לצד שמחזיק בערבות הבנקאית כבטוחה, יש אינטרס כי היא תהיה ברורה. הווה אומר, יש להקפיד על ניסוח מדויק של כתב הערבות הבנקאית והוראות הסכם ההתקשרות, באופן כזה שתהיה גמישות בעת הצורך למימוש הערבות.

בנוסח כתב הערבות צריכים להופיע שלושה נושאים עיקריים: הצדדים- מי מתחייב למי בכתב הערבות ועבור מה ניתנת ההתחייבות. תקופת הערבות הבנקאית- יש לדרוש כי הערבות הבנקאית תהיה לפרק זמן מסוים. ותנאים למימוש הערבות הבנקאית- יש צורך בקביעת כללים למימושה.

 

ערבות בנקאית אוטונומית

ערבות בנקאית אוטונומית הינה ערבות אשר ניתנת על ידי הבנק, במסגרתה מתחייב הבנק, לשלם את סכום הכסף הנקוב בה לנושה, מייד עם קבלת דרישה. מדובר למעשה בהתחייבות לשלם סכום כסף ללא הוכחת נזק וללא עמידה בכל תנאי. אם בשכירות עסקינן, אזי המשכיר רשאי לדרוש תשלום הערבות ללא הוכחת נזק מצד המשכיר. כלומר, מדובר בכלי משפטי וודאי המבטיח את פיצוי המשכיר בעת הפרת חוזה על ידי השוכר ללא כל צורך בהתקיימות כל תנאי ובהצגת כל ראיה.

המאפיין העיקרי של ערבות בנקאית אוטונומית הוא עצמאות. משמע היא עומדת בפני עצמה ומקימה מערכת יחסים עצמאית בין הבנק לנושה וזאת בלי קשר לתנאי הסכם ההתקשרות, כלומר, הבנק מתחייב לשלם ישירות לנושה את מלוא הסכום הנקוב בערבות עם הדרישה הראשונה.

לערבות מסוג זה שלושה יתרונות מובהקים. היתרון הראשון הוא המימוש המהיר והפשוט של הערבות הבנקאית האוטונומית. היתרון שני הוא שמדובר בסכום כסף שהותיר החייב לטובת הנושה בצד בחשבון הבנק. והיתרון השלישי הוא ההרתעה מהפרת הסכם ההתקשרות בין הצדדים.

חרף איתנותו של עיקרון העצמאות ונטייתם של בתי המשפט שלא לפגע בו, ניתן למנוע את מימושה של הערבות הבנקאית האוטונומית בהתקיים אחד משני חריגים שהוכרו בפסיקה: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות.

חריג המרמה מאפשר לבנק שלא לקיים את ערבותו היכן שהנושה מקיים בתרמית את חיוביו לפי עסקת היסוד. ישנה דרישה כי המרמה תהיה חמורה במיוחד, כזו שבה הנושה לא מילא כלל את חיוביו כלפי עסקת היסוד. ( ע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ. אז-דז טרום (1973) בע"מ (בפירוק) ואח', פד"י נ(2) 685 בעמודים 699-701).

חריג הנסיבות המיוחדות מאפשר למנוע את מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית היכן שמוכחת התנהגות חמורה או שרירותית מצד המוטב בבואו לממש את הערבות או היכן שהתנהגותו מונעת משיקולים זרים, הפעלת לחץ או נקמנות.

לצורך שימוש בחריג המרמה או חריג הנסיבות המיוחדות, לא די בחוסר תום ליבו של הנושה ולא די במחלוקת חוזית בין הצדדים לעסקה, אלא נדרשת התנהגות חמורה במיוחד מצידו של המוטב.

בשורה התחתונה, הערבות הבנקאית לסוגיה הינה פתרון יעיל ואפקטיבי בעסקאות מסוגים שונים ומהווה בטוחה יעילה בהם.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני