סמכות שיפוט מקומית

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

סמכות שיפוט מקומית

סמכות מקומית

על פי מה נקבעת הסמכות המקומית של בית המשפט אליו נגיש את התביעה?

תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת את כללי הסמכות המקומית.

"תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:

(1)   מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)   מקום יצירת ההתחייבות;

(3)   המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)   מקום המסירה של הנכס;

(5)   מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".

כלומר, כאשר התובענה אינה עוסקת כולה במקרקעין סמכות השיפוט המקומית נגזרת מ- 5 האפשרויות דלעיל, (מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות, המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות, מקום המסירה של הנכס, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים) כאשר כולן נשענות על הכלל "ילך התובע אחר הנתבע" ועל התובע לבחור באחת מ-5 אפשרויות אלה.

בעניין זה, עולה השאלה היכן יש להגיש תביעה בגין הודעה שנשלחה ממקום אחד למקום אחר כגון באמצעות הפקס או הדוא"ל.

בעניין זה נקבע בפסיקה, כי מקום קבלת הפקס הוא המקום אשר יקבע כאזור השיפוט.

 

סמכות מקומית יחודית

למרות האמור לעיל, הצדדים יכולים לסטות מהקבוע בתקנות לעניין הסמכות המקומית ולהסכים על מקום השיפוט.

תקנה 5 קובעת, כי ניתן להתנות על תקנה 3 ולהסכים על תניית שיפוט ספציפית/מקבילה.

"היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4".

נשאלת השאלה האם כאשר נקבעת תניית שיפוט ייחודית נשללת סמכותו של בית משפט אחר באותו אזור שיפוט?

בהתאם לתקנה 5, ככל שהוסכם על "מקום השיפוט", הרי שהמקום שהוסכם "מכשיר" את כל בתי המשפט "שבאזור שיפוטו".

לכן, אם נקבע כי מקום השיפוט יהיה בעיר תל אביב, אזי יהיה ניתן להגיש את התביעה לכל בית משפט שנמצא במחוז תל אביב, וכן אם נקבע כי מקום השיפוט יהיה בחדרה, אזי יהיה ניתן להגיש את התביעה לכל בית משפט אשר משויך למחוז אשר חדרה משויכת אליו (מחוז חיפה). 

כלומר, בהתאם לתקנות אין בתקנה 5 כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט שהינו בעל סמכות מקבילה.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

 

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני