מאמר

המצאת כתבי בית דין

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

על פי החוק מוטלת החובה להמצאת כתבי בית דין. כתבי בית דין יכול שיישלחו על ידי בית המשפט ויכול שישלחו על ידי באי כח של הצדדים, תלוי בנסיבות. כתבי בית הדין יימסרו באחת מן הדרכים האלה, במסירה אישית על ידי פקיד בית המשפט, פקידו או שליח מטעמו, או על ידי אדם אחר שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך בכתב, או על ידי שליח מטעמו שהוסמך כאמור (תקנה 475 לתקסד"א). על-פי תקנה 477 תהא ההמצאה לנמען גופו אולם אם הנמען מיוצג, "דיה ההמצאה לעורך הדין". ניתן להמציא אישית, בדואר רשום עם אישור מסירה (תקנה 496), או באמצעות הפקסימיליה (תקנה 497א').

כל כתב בית דין המוגש לבית המשפט, ישנה חובה להמציאו לצד שכנגד. בהוצאה לפועל למשל אין חובה כזאת כאשר מדובר בהליך במעמד צד אחד כמו עיקולי צד ג או עיקול רכב. הוראת תקנה 242 לתקנות סד"א, לפיה "ראה בית המשפט או הרשם, בשעה שהוא דן בבקשה בכתב, כי לא ניתנה הודעה מספקת או לא ניתנה הודעה לאדם שצריך היה לקבלה, רשאי הוא לדחות את הבקשה או לדחות את הדיון בה על מנת שתינתן הודעה כאמור לפי הוראות שייראו לו". ממחישה את החשיבות שבמסירת כתבי בית הדין.

"תחליף המצאה" –בדרך כלל בהוצאה לפועל – ניתן לבקש כאשר לא מצליחים לאתר את הנמען. הליך זה קבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, בסעיף 498 לתקנות. באמצעות פנייה לבית המשפט ו/או להוצאה לפועל לשם קבלת אישור לביצוע "תחליף המצאה" ניתן לקבל אישור לתחליף המצאה באחת מן הדרכים הבאות: בהדבקת עותק של כתבי בי הדין במקום שלפי הידוע גר בו הנמען, בפרסום מודעה ברשומות או בעיתון יומי או בכל דרך אחרת התראה לבית המשפט. 

בתקנות ההוצאה לפועל משהוגשה בקשה לביצוע, על מנהל לשכת ההוצאה לפועל להמציא לחייב אזהרה שבה כתוב שעליו למלא אחר פסק הדין, או לשלם את החוב על פי השיעורים שנקבעו בהוראת תשלום לפי סעיף 69(א) או בצו לפי סעיף 69(ב) לחוק ההוצאה לפועל, או להגיש בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7א לחוק ההוצאה לפועל והכל בתקופה של 20 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב.

לאזהרה יצורף עותק מפסק הדין והעתק הוראת תשלום. האזהרה תכלול הודעה בשפה פשוטה וברורה כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב הפסוק במלואו או בתשלומים שנקבעו לו, עליו להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שנקבע על ידי הרשם.

למעשה, קיימים שני סוגי המצאות בהוצאה לפועל, "המצאה חלקית" ו"המצאה מלאה" אשר בכל אחד מסוגי ההמצאות ניתן לבצע פעולות שונות.

המצאת אזהרה ב"המצאה חלקית" – במקרים בהם החייב אינו בבית והאזהרה מודבקת על דלתו (חובה לאחר שלושה ביקורים במקום בשעות וימים שונים), ייחשב כהמצאה חלקית. בהתקיים מסירת אזהרה ב"מצאה חלקית", ניתן לבצע רק חלק קטן מפעולות לגביית החוב בהוצאה לפועל פעולות כמו עיקולי צד ג' ועיקול רכב, לכן לזוכה כדאי לשאוף תמיד להמצאה ב"מסירה מלאה". 

המצאת אזהרה ב"המצאה מלאה" – היא המצאה מחמירה ביותר שנועדה לוודא שהחייב מודע להליכים המתנהלים נגדו בהוצאה לפועל. עם זאת, אם התייצב החייב לפני רשם ההוצאה לפועל או שהגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו, אזי אין צורך בהתקיימות הדרישה ל"המצאה מלאה", שכן במקרה כזה ברור כי החייב מודע להליכים המתנהלים נגדו.

סעיף 7(ד) מלמד כי אם סירב החייב או מי שניתן להמציא לו את האזהרה בהמצאה מלאה, לקבל את האזהרה או לחתום על אישור המסירה, יראו את החייב כמי שהומצאה לו האזהרה בהמצאה מלאה. הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.

"המצאה חלקית", זה כאשר הנמען לא אותר ורשם לשכת ההוצאה לפועל מכריז על מסירה חלקית למשל במצבים בהם אותר מקום מגוריו של החייב אך החייב אינו בבית והאזהרה מודבקת על דלתו (חובה לאחר שלושה ביקורים במקום בשעות וימים שונים), ייחשב כהמצאה חלקית. בהתקיים מסירת אזהרה ב"מצאה חלקית", ניתן לבצע רק חלק קטן מפעולות לגביית החוב פעולות כמו עיקולי צד ג' ועיקול רכב, לכן כדאי לשאוף תמיד להמצאה ב"מסירה מלאה". 

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני