מאמר

איחוד תיקים

מאת: עורך דין ינון ברקאי

אדם שפועלים נגדו נושים רבים (לכל הפחות 2) באמצעות ההוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים. המנגנון של איחוד תיקים בא להקל על מצוקת החייב ולאפשר לו לשלם לכל נושיו במרוכז, לפי תוכנית תשלומים שתתפרש על פני פרק זמן סביר ותיקבע לפי יכולתו האמיתית. ישנם תיקים שלא ניתן לאחד אותם, תיק מזונות; עניין שאינו כספי; תיקי משכון או משכנתא; התנגדות לביצוע שטר (אם טרם הוכרע סופית); תביעה על סכום קצוב (אם טרם הוכרעה סופית).

את הבקשה לאיחוד תיקים מגיש החייב. הבקשה תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב. לא ניתן להגיש יותר מבקשת איחוד אחת ובמידה והבקשה לאיחוד נדחית, רק אם חל שינוי יסודי המצדיק הגשת בקשה נוספת, תוגש. על החייב לגלות בבקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים האחרונות, לרבות זכויות שהגיש בגינן תביעות משפטיות (סעיף 74ז(א) לחוק ההוצל"פ). אם מתנהלים כנגד החייב הליכים מסוימים, הם לא ישהו עד לקבלת ההחלטה בבקשה לאיחוד תיקים.

במידה ונפתח תיק הוצאה לפועל חדש כנגד החייב וקיים לו איחוד תיקים, על החייב לדווח בכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו והתיק הנוסף יצורף לבקשה (סעיף 74יב לחוק ההוצל"פ, תקנה 34 לתקנות ההוצל"פ).

לטופס לצירוף תיק לתיק איחוד לחץ כאן>

 

בהתאם לסעיף 74ד(א) לחוק ההוצל"פ, ברגע שהוגשה בקשה לאיחוד תיקים יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ. את הצו ניתן לבטל באחד מהמקרים הבאים: החובות התלויים ועומדים כנגד החייב סולקו במלואם; בקשת האיחוד נדחתה; כל הזוכים הסכימו לכך; צו האיחוד בוטל. על אף האמור לעיל, רשאי רשם ההוצאה לפועל, על פי בקשה הנתמכת בתצהיר, שלא לתת צו עיכוב יציאה או לבטל צו עיכוב יציאה שניתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע (סעיף 74ד(ג) לחוק ההוצל"פ). כמו כן, על פי סעיף 74ה, לחוק ההוצל"פ, רשאי רשם ההוצאה לפועל ביוזמתו או על פי בקשה, לצוות על עיקול נכסי החייב.

ישנם מספר תנאים לדיון בבקשת האיחוד והבקשה תידון רק בהתקיים כל התנאים הללו (סעיף 74ו לחוק ההוצל"פ): על החייב לצרף תצהיר המאמת את הפרטים הכלולים בבקשתו. התצהיר יכלול פרטים על מצבו הכלכלי של החייב ומשפחתו הקרובה ועל יכולתו לפרוע את חובותיו כמו כן, יש לצרף מסמכים התומכים בתצהירו; על החייב לצרף כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים על כתובתו, נכסיו המצויים בידי גורמים ציבוריים ופרטיים, מצבו הכלכלי, יציאותיו מהארץ; על החייב לשלם 3% מיתרת חובותיו עם הגשת הבקשה ומידי חודש בחודשו 3% עד לקביעת צו תשלומים לאחר ביצוע חקירת יכולת.

חייב שניתן לגביו צו תשלומים וחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו, יודיע על כך בכתב בהקדם האפשרי בנסיבות העניין לרשם ההוצאה לפועל ורשאי הוא להגיש בקשה לשינוי צו תשלומים (סעיף 7א(ו) לחוק ההוצאה לפועל).

לטופס 222, צו תשלומים/ חייב מוגבל/איחוד תיקים לחץ כאן>

 

לטופס 529, שאלון וכתב ויתור על סודיות לחצץ כאן>

 

חקירת יכולת היא תנאי להחלטה בבקשת האיחוד (סעיף 74ח לחוק ההוצל"פ). רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר לטעון טענותיו, להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה. רשם ההוצאה לפועל חייב לקיים חקירת יכולת של החייב לפני החלטתו בבקשת האיחוד. במהלך חקירת היכולת, יהיה רשאי כל אדם הנוגע בדבר לחקור חקירה נגדית כל אדם אחר שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

צו איחוד יינתן רק אם נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת יכולת כאמור, כי החייב יכול לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הבאים – נקרא מבחן יכולת הפירעון (סעיף 74ט לחוק ההוצל"פ): שנתיים-אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪; 3 שנים-אם סכום החוב העולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪; 4 שנים- אם החוב עולה על 100,000 ₪. כאשר חייב אינו מסוגל לפרוע את הסכומים הללו בפרקי הזמן האמורים, עשוי ורשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים ובעקבות כך ליתן צו לאיחוד תיקיו. זאת בהתקיים אחד מאלה (סעיף 74ט, לחוק ההוצל"פ): קיימים טעמים מיוחדים; כל הזוכים הסכימו לכך. במידה והזוכים לא הסכימו לכך, ייקבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב יהיה מוגבל באמצעים כאמור.

בקשה לאיחוד תיקים תידחה בהתקיים אחד מאלה (סעיף 74י לחוק ההוצל"פ): החייב מסר פרטים כוזבים בבקשתו לאיחוד תיקים או במסמכים שצירף אליה, בתצהירו או במהלך חקירת היכולת, או העלים פרטים; החייב לא גילה את מלוא המידע אודות נכסיו או הפירוט המלא של חובותיו; לאחר שהגיש החייב בקשה לאיחוד תיקים, הוא קיבל על עצמו חיוב כספי או הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו; נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, והחייב לא הודיע על כך בכתב לרשם ההוצאה לפועל מיד כשהדבר נודע לו.  

למעשה, איחוד התיקים נותן לחייב קרן אור ומאפשר לו מצד אחד להמשיך לחיות בכבוד ומצד שני לשלם לנושים את חובו.

משרד עורכי הדין ינון ברקאי ושות' עוסק בייצוג זוכים וחייבים בהוצאה לפועל תוך מתן מענה מקיף ללקוחותיו.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני